Polskie Stowarzyszenie Dietetyki

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

STATUT
Stowarzyszenia ,,Polskie Stowarzyszenie Dietetyki”Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę: ,,Polskie Stowarzyszenie Dietetyki”, w dalszej części statutu określane będzie jako ,,Stowarzyszenie”.
2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych mającym na celu prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych służących propagowaniu zdrowego trybu życia, w szczególności w zakresie upowszechniania tendencji do stosowania właściwej diety wśród dzieci i dorosłych.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być także osoby prawne.


§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

   

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o  stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz  niniejszego Statutu.
   

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.


§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.


§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Cele określone w § 1 ust. 2  Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1)opracowanie strategii swego rozwoju;
2)opracowanie programu działań zarówno bieżących jak i długoterminowych;
3)upowszechnienie Stowarzyszenia na obszarze Województwa Podkarpackiego a następnie w innych częściach kraju;
4) pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów związanych z zakresem działalności stowarzyszenia;
5) realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
6)aktywizowanie lokalnego społeczeństwa do rozmaitych form działalności obywatelskiej na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;
7)organizowanie i finansowanie:
a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b)imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy, wystawy i innych, działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
● opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
● opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
● tworzenie stron internetowych,
● przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
8)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.


§ 8

1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej jego członków.
2.  Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone zadania innym podmiotom.


Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
             
§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1) osoba fizyczna która:
a)  jest obywatelem polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych,
b) działa na rzecz propagowaniu aktywności umysłowej sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu dzieci i dorosłych lub deklaruje na piśmie chęć takiego działania,
c) złoży deklarację członkowską,
2) działająca na rzecz propagowaniu aktywności umysłowej sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu dzieci i dorosłych lub deklarująca chęć takiego działania osoba prawna, która złoży deklarację członkowską i przedstawi uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która po złożeniu wniosku  do Zarządu Stowarzyszenia zostanie przyjęta do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,  za okazane wsparcie materialne, rzeczowe lub organizacyjne w realizacji celów  Stowarzyszenia, lub która zadeklaruje  takie wsparcie. Sposób wsparcia uzgadniany jest pisemnie z Zarządem Stowarzyszenia.   
4. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.  Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego  nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego.
5. Osoby prawne w Stowarzyszeniu reprezentuje jej zarząd lub organ wykonawczy tej osoby albo działająca z jej pisemnego upoważnienia  osoba.

§ 10

1.  Nabycie i utrata członkostwa z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 9 ust. 3 i 4  niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego może odebrać Walne Zebranie Członków w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów, w wypadkach określonych w § 12  ust.1 pkt 2 lit. a
d.


§ 11

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu  oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) opłacać składki członkowskie,
4 ) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,     
5)  nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie ,
4) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
3. Do obowiązków członka wspierającego należy:
1) propagowanie celów Stowarzyszenia,
2) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
3) udzielanie pomocy Stowarzyszeniu zgodnie z pisemnym uzgodnieniem z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz,

3) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
5. Do obowiązków członka honorowego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) popieranie i promowanie celów Stowarzyszenia.

6. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz  uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków  z głosem  doradczym.
7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 12

1. Skreślenie z rejestru członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi,
2) wykluczenia członka przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze statutem lub uchwałą władz  Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
c) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) z powodu postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia, lub godzi w jego  dobre imię,
e)  z powodu nie  wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia, w tym uporczywego, to jest trwającego przez okres co najmniej 3 miesięcy nie uiszczania składek członkowskich.
3) upadłości lub likwidacji członka będącego osobą prawną z chwilą jej wykreślenia z właściwego rejestru,
4) śmierci.
2.  Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Uchwała o której mowa w ust. 2 jest doręczana wykluczonemu członkowi wraz z pouczeniem o trybie odwołania.
4. O posiedzeniu Zarządu i Walnego Zebrania Członków, na którym rozpatrywana będzie sprawa wykluczenia członka zawiadamia się osobę, której wykluczenie ma dotyczyć, celem umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.
5. W przypadku wykluczenia członka, skreślenie z rejestru członków następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji Zarządu lub podjęcia ostatecznej uchwały Walnego Zebrania Członków.


§ 13

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie  do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest  ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.   
2.  Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
4. Głosowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej są jawne z zastrzeżeniem ust. 5.
5. O przeprowadzeniu głosowania w sposób tajny decyduje obradujący organ na wniosek członka tego organu zwykłą większością głosów.
6. Ilekroć w Statucie mowa jest o „Zebraniu” należy przez to rozumieć „Walne Zebranie Członków”.


§ 15

1.  Z zastrzeżeniem § 16 ust. 7 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,  jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Przez zwykłą większość głosów rozumie się ilość głosów „za” większą niż ilość głosów „przeciw”, oddanych podczas głosowania.
3. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych „za” z pośród wszystkich uprawnionych do głosowania.  
4. Uprawnionymi do głosowania są wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków w miarę istniejących potrzeb zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 10 dni przed terminem dnia rozpoczęcia obrad,  bądź przez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia obrad, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2.
Walne Zebranie Członków musi odbyć się przynajmniej raz w roku  w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych  Stowarzyszenia zwołanie Walnego Zebrania Członków, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków zwyczajnych.
4. W przypadku, gdy na zwoływane Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków zwyczajnych, Zarząd zwołuje Zebranie w innym terminie z tym samym porządkiem obrad i  wówczas jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.
5. W Walnym Zebraniu Członków mają prawo uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) wybór i odwołanie oraz uzupełnianie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielenie absolutorium Zarządowi po każdym roku kalendarzowym,
5) uchwalanie Statutu i jego zmian,
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości i terminu uiszczania składek członkowskich,
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków przez uprawnione osoby.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Statutu, zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga z zastrzeżeniem ust. 4 bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.  Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia  przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
9. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminach, o których mowa w ust. 2 Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna bądź jej Przewodniczący albo 1/3 członków zwyczajnych żądających zwołania Zebrania, przy zachowaniu  zasad o których mowa w ust. 2 i 12.
10. W przypadku upływu kadencji władz Stowarzyszenia i konieczności zwołania Walnego Zebrania Członków, zebranie ma prawo zwołać każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia przy zachowaniu zasad jego  zwoływania, o  których mowa  w ust. 4 i 15.  
11. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia a w razie niemożności odbycia Zebrania w siedzibie Stowarzyszenia, w miejscu wskazanym przez zwołującego Zebranie.
12. W przypadku projektowanych zmian Statutu do zawiadomienia należy dołączyć projekt zmian Statutu.
13. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, który ustala się na początku Zebrania poprzez jego przegłosowanie.
14. Porządek Walnego Zebrania Członków może być uzupełniony w trakcie obrad, za wyjątkiem spraw o których mowa w  ust. 7, jeżeli żaden z obecnych członków zwyczajnych temu się nie sprzeciwi,  z zastrzeżeniem ust. 15.
15. W przypadku zwoływania Zebrania, o którym mowa w ust. 4, na Zebraniu tym obowiązuje porządek obrad ustalony przez zwołującego Zebranie, pod warunkiem jego przegłosowania przez Walne Zebranie Członków.  W przypadku takiego Zebrania niedopuszczalne jest rozszerzanie czy uzupełnianie porządku obrad ponad ustalony przez zwołującego Zebranie.
15. Walne Zebranie Członków otwiera zwołujący Zebranie, który przewodniczy następnie jego obradom.
16. Przewodniczący Zebrania ustala, czy Zebranie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał, po czym poddaje pod głosowanie regulamin obrad i dalej zgodnie z uchwalonym regulaminem prowadzi  obrady.
17.  W trakcie kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna a także poszczególni jej członkowie mogą być  odwołani przez Walne Zebranie Członków na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków. Odwołanie członków Rady  może być dokonane  także na wniosek Zarządu.

§ 17

1.  Zarząd składa się z 3 członków.  
W pierwszej kadencji działania Stowarzyszenia Zarząd może być wybrany przez Zebranie Założycielskie.
2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza-Skarbnika.
3.  Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, ich wykluczanie i skreślanie z  rejestru  członków,
2) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz prawidłowe prowadzenie finansów   Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) organizacja bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz jego ewentualnych pracowników,
7) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia, który zawiera dane odnośnie numeru bieżącego wpisu, imienia i nazwiska (nazwy osoby prawnej), adresu (siedziby osoby prawnej ), daty przyjęcia do Stowarzyszenia,  daty skreślenia z listy członków, informacji odnośnie odprowadzanych składek, uchwał organów w zakresie przyjęcia, wykluczenia i skreślenia, oraz ewentualnie innych istotnych informacji.
8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
5.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes lub Sekretarz  w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak  niż raz na pół roku.

§ 18

1. Celem realizacji prac organizacyjnych, przygotowawczych, wykonawczych i innych Stowarzyszenia Zarząd może powołać podległe mu stałe lub tymczasowe Biuro Stowarzyszenia.


§ 19

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
W pierwszej kadencji działania Komisja Rewizyjna może być wybrana przez Zebranie  Założycielskie.
2.  Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
3.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego Statutu.
4.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, a ponadto członkowie Komisji nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub  powinowactwa do drugiego stopnia.
5.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu Członków za dany rok działalności Stowarzyszenia,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5) dokonywanie kontroli działalności Zarządu w zakresie zgodności działania ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków i obowiązującymi  przepisami,
6. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje stanowisko odnośnie działalności Zarządu w postaci pisemnego sprawozdania.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 20

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz poniżej ilości osób określonej w Statucie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia  ilości członków danego organu.
2. W razie zaistnienia konieczności podjęcia bezzwłocznych działań Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacji o której mowa w ustępie poprzedzającym Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków  powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi w terminie co najmniej 5 dni przed datą rozpoczęcia  obrad lub poprzez bezpośrednie doręczenie w terminie co najmniej 3 dni od daty rozpoczęcia obrad.

Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,  subwencji i dotacji oraz ofiarności publicznej  i innych  źródeł , jeżeli dopuszczać to będą obowiązujące przepisy.
2. Uiszczanie składek członkowskich w odpowiednim terminie i wysokości jest obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia, od którego zwolnić może tylko uchwała Walnego Zebrania Członków.
3. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 22

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach i inne powszechnie obowiązujące.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego